Trang chủ

Kế hoạch An toàn Covid-19 - GV Victoria

Kế hoạch An toàn Covid-19 của Global Village Victoria

 

Global Village Victoria đã hưởng ứng Covid-19 với những đổi mới nhanh chóng để tiếp tục giảng dạy học sinh thông qua Lớp hỗn hợp, đồng thời giữ cho sinh viên và nhân viên của chúng tôi khỏe mạnh, đồng thời hỗ trợ khách hàng của chúng tôi với dịch vụ và chăm sóc đặc biệt mà GV nổi tiếng.

 

Global Village Victoria tiếp tục theo dõi sự phát triển, cung cấp hỗ trợ và cập nhật cho học sinh, nhân viên, chủ nhà và đối tác của chúng tôi khi cần thiết.

 

Để xem Kế hoạch An toàn Covid-19 toàn diện của Global Village Victoria, vui lòng nhấp vào gv-victoria-safe-plan.

 

Các câu hỏi về Kế hoạch An toàn của GV Victoria's Covid-19? Xin vui lòng gửi email victoria@gvenglish.com.